DỊCH VỤ
Energy Audit

Energy Audit

Đánh giá hiện trạng sử dụng năng lượng của doanh nghiệp / tổ chức

Water audit

Water audit

Kiểm toán nước giúp đánh giá hiện trạng sử dụng nước tại doanh nghiệp

Tư vấn – Thiết kế (tiếng Anh)

Tư vấn – Thiết kế (tiếng Anh)

Cung cấp thiết kế hiệu quả với chi phí vận hành thấp

Thông tin – Đào tạo (tiếng Anh)

Thông tin – Đào tạo (tiếng Anh)

Cung cấp chương trình đào tạo về năng lượng và môi trường theo nhu cầu doanh nghiệp

Dàn xếp tài chính (tiếng Anh)

Dàn xếp tài chính (tiếng Anh)

Lập dự án khả thi, dàn xếp tài chính và tìm nguồn vốn ưu đãi

Nghiên cứu – Phát triển (tiếng Anh)

Nghiên cứu – Phát triển (tiếng Anh)

Khảo sát, đánh giá tiềm năng ứng dụng các giải pháp năng lượng cho cộng đồng

CLIENTS & PARTNERS